Om de notulen van de MR te kunnen lezen dient u zich eerst in te loggen op de inlogpagina

De medezeggenschapsraad van de Rehoboth denkt mee, praat mee en adviseert over schoolbeleid. Over alle aangelegenheden die de school betreffen mag gesproken worden.

Welke onderwerpen komen o.a. ter sprake?

- het jaarplan
- de vakantieregeling
- het formatieplan
- de schoolgids
- de vrijwillige ouderbijdrage
- Leden

Er zitten twee ouders en twee personeelsleden in de raad. Op dit moment zijn dat:

Mariska Schutte
Janine van Kranenburg (notulist)
Arie Visser (voorzitter)
Adriano Vel Tromp

 Flyer MR

GMR

De Medezeggenschapsraden van de drie scholen vormen samen de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR wordt beleid op hoofdlijnen besproken, beslissingen die meerdere scholen raken en de verdeling van de financiële middelen.

Flyer GMR


Contact

We stellen input van de ouders en personeelsleden die we vertegenwoordigen zeer op prijs. Heeft u een bespreekpunt, een idee of een vraag? Spreek ons aan of mail naar GMR@cbsmolenwaard.nl

Om de notulen van de MR te kunnen lezen dient u zich eerst in te loggen op de inlogpagina