Op de drie scholen die horen bij CBS Molenwaard worden regelmatig beslissingen genomen door bijvoorbeeld de directie. Deze beslissingen hebben veelal te maken met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. Om de belangen te behartigen van de leerlingen (via ouders) en de leerkrachten in de besluitvorming, bestaat de medezeggenschapsraad (MR).

Om de notulen van de MR te kunnen lezen dient u zich eerst in te loggen op de inlogpagina.

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad van de Rehoboth denkt en praat mee met de directie en adviseert over schoolbeleid. Ook toetst de MR de besluiten die de directie neemt. Over alle aangelegenheden die de school betreffen mag gesproken worden.

Welke onderwerpen komen o.a. ter sprake? Te denken valt aan:
- het jaarplan
- de vakantieregeling
- het formatieplan
- de schoolgids
- de vrijwillige ouderbijdrage
- leden

Samenstelling MR
Er zitten twee ouders en twee personeelsleden in de raad. Op dit moment zijn dat:

Mariska Schutte
Sanne Bikker
Arie Visser (voorzitter)
Adriano Vel Tromp

 Flyer MR

GMR

De Medezeggenschapsraden van de drie scholen vormen samen de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR wordt beleid op hoofdlijnen besproken, beslissingen die meerdere scholen raken en de verdeling van de financiële middelen.

Flyer GMR


Contact
We stellen input van de ouders en personeelsleden die we vertegenwoordigen zeer op prijs. Heeft u een bespreekpunt, een idee of een vraag? Spreek ons aan of mail naar GMR@cbsmolenwaard.nl